Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RZESZA BIALEŃSKA

Kolosalny Związek Obszarników, znany powszechnie jako Rzesza Bialeńska, jest największą wspólnotą samorządową funkcjonującą w ramach Republiki. W jego skład wchodzą miasta oraz lenna zlokalizowane w południowej części wyspy Bialenii (regiony: PolesiePomorzeOceania oraz eksklawa w postaci Półwyspu Lisewskiego), a także na całym obszarze Anatolii.

Obszar Rzeszy Bialeńskiej na tle mapy Republiki Bialeńskiej.

Tym sposobem Rzesza obejmuje swymi granicami większą część terytorium państwa pozostając oazą dobrobytu, aczkolwiek nie wolną od problemów demograficznych i społecznych. Każdy z jej regionów historycznych ma nieco inny charakter oraz klimat. Na jej terenie zamieszkują przedstawiciele przeróżnych nacji wyznające rozmaite religie, co z kolei odróżnia Rzeszę od kulturowego monolitu, jakim jest sąsiednia Dżamahirija.

Flaga Rzeszy Bialeńskiej
Herb Rzeszy Bialeńskiej

Pod względem politycznym Rzesza Bialeńska jest korporacją lenników oraz wolnych miast, w czym przypomina swój historyczny odpowiednik ze świata realnego.

Pierwsza wymieniona grupa to osoby zasłużone dla Bialenii, które posiadają tytuł honorowy i otrzymały od Prezydenta Republiki w zarząd obszar ziemski, którym to mogą zarządzać według własnej woli tworząc coś na zasadzie mikropaństwa lennego. Grono to obejmuje bialeńskich notabli i oligarchów, którzy przybierają przeróżne tytuły: elektorów, parów, kniaziów, hrabiów, sułtanów i emirów. Poszczególne lenna różnią się od siebie pod względem klimatu: poleskie Parostwo Mockeryshire to kawałek anglosaskiej prowincji, anatolijski Socjalistyczny Sułtanat Faradobaju jest muzułmańsko-radziecką fuzją kulturową, a górskie Kniaźstwo Imerii pomyślany został jako organizm inspirowany obyczajowością Kaukazu. Wielu lenników posiada swoje formacje zbrojne, emituje znaczki i przyczynia się do budowy potęgi gospodarczej kraju.

Z kolei Wolne miasta Rzeszy mogą zostać utworzone przez jednego obywatela albo grupę ludzi i cieszą się autonomią wewnętrzną – same uchwalają prawa lokalne, wybierają władze, powołują milicje porządkowe i podejmują inicjatywy kulturalne. Najczęściej erygowanie wolnego miasta następuje na zasadzie nadania tych praw jednej z istniejących miejscowości, choć zdarzały się próby zakładania ich na surowym korzeniu. Osoby zainteresowane tym typem działalności powinny skontaktować się z Lwem Wolnogradu.

Wszyscy członkowie bialeńskiej szlachty oraz plenipotenci (reprezentanci, najczęściej po prostu zarządcy) wolnych miast Rzeszy Bialeńskiej tworzą Sejm Rzeszy – najwyższy samorządowy organ ustawodawczy. Jego uprawnienia są dosyć szerokie i obejmują ustanawianie praw obowiązujących w całej Rzeszy, erygowanie wolnych miast albo powoływanie instytucji lokalnych. W chwili obecnej w praktyce Sejm pracuje w trybie permanentnym – w każdej chwili istnieje możliwość zgłoszenia projektu. Moc głosu danego członka zależy od liczby posiadanych folwarków (w przypadku lenników) lub liczby mieszkańców miasta (w przypadku plenipotentów). Rozpoczęcie nowej sesji Sejmu jest zazwyczaj pompatyczną ceremonią – tak charakterystyczną dla kultury politycznej Kolosalnego Związku.

Herb Wolnogradu

Obradom Sejmu przewodniczy Lew Wolnogradu. Jest on jednocześnie najwyższym urzędnikiem samorządowym, zarządcą Wolnego Miasta Stołecznego „Wolnograd” oraz dowódcą Gwardii Rzeszy. Lew wykonuje prawa uchwalone przez Sejm, zarządza większością samorządowych instytucji, stoi na straży majątku wspólnoty, jest najwyższym autorytetem w dziedzinie tytułów i ceremoniału, nadaje odznaczenia samorządowe oraz doradza Prezydentowi Republiki w zakresie nadawania lenn. Jego kadencja trwa pół roku. W wykonywaniu obowiązków zwierzchnika Rzeszy wspomaga Miecznik Portu Arthurberg, który jest drugim pod względem ważności dostojnikiem Kolosalnego Związku i honorowym zwierzchnikiem lenników i wolnych miast z terenu Anatolii. Z kolei w przypadku wakatu na stanowisku Lwa jego obowiązki wypełnia aktualny Prezydent Republiki, któremu przysługuje tytuł Wikariusza Rzeszy.

Symbol Gwardii Rzeszy

Władze wspólnoty zarządzają kilkoma istotnymi, niekiedy w skali całego państwa, instytucjami. Najważniejszą z nich jest Gwardia Rzeszy Bialeńskiej (GRz) – regionalna formacja wojskowa, porządkowa i ratownicza stanowiąca siły rezerwowe bialeńskiej armii zawodowej. W jej skład wchodzi kilka typów jednostek lądowych, morskich i lotniczych. Element centralny obejmuje oddziały powołane i utrzymywane bezpośrednio przez władze Kolosalnego Związku, stacjonujące najczęściej w specjalnych bazach. Wśród nich warto wyróżnić Żandarmerię Rzeszy, która pełni funkcje policyjne i strzeże granic wewnętrznych. Drugim typem sił są kontyngenty lenne – lennicy posiadający w swoich lennach własne gwardie mogą przekazać GRz wybrane jednostki, które ściśle współdziałają z elementem centralnym i wykonują zadania na terenie całego kraju, choć niektóre kontyngenty lenne nadal stacjonują na terenie lenna macierzystego. Najczęściej lennicy ci zachowują dowództwo nad wystawionymi jednostkami i z tego tytułu otrzymują stopnie oficerów GRz. Ostatni typ sił to milicje wolnych miast – przykładem może być tu Milicja Stołeczna, która strzeże porządku na terenie Wolnogradu.

Inną ważną instytucją są Koleje Rzeszy – Reichsbahn – jedno z największych bialeńskich przedsiębiorstw transportowych. W jego skład wchodzą pomniejsze linie kolejowe, dzięki którym można dostać się do niemal wszystkich miejscowości w tej części Wyspy Bialenii, która znajduje się pod jurysdykcją władz Kolosalnego Związku. Każda linia ma indywidualny charakter (od leśnego Poleskiego Tramwaju aż po wielomiejską Kolej Wolnogradzką), a wszystkie są ze sobą skoordynowane. W efekcie z jedną lub dwoma przesiadkami można przedostać się z południowego wybrzeża do samej granicy z Dżamahiriją. Dalej zaczyna się już inny świat – pełen chaosu i tak odmienny od stabilnego życia w lennach i miastach Rzeszy.