Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Prezydent Republiki Bialeńskiej

Prezydent Republiki Bialeńskiej

Bialenia jest demokratyczną republiką prezydencką. W świetle aktualnie obowiązującej Konstytucji Prezydent Republiki jest głową państwa i dysponuje pełnią władzy wykonawczej.

Kieruje on polityką zagraniczną, reprezentuje państwo bialeńskie na arenie międzynarodowej, przeprowadza wybory i referenda, ma prawo weta ustawodawczego, nadaje obywatelstwo, ordery, odznaczenia, folwarki oraz tytuły.

Jest jednocześnie Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, choć w praktyce zastępuje go w tym zakresie mianowany przez niego Przewodniczący Pro Tempore. Ponadto Prezydent wskazuje jednego z członków Rady Republiki. Za zgodą Rady Republiki ma prawo wprowadziś stan nadzwyczajny.

Prezydent Republiki Bialeńskiej jest również najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych – mianuje i odwołuje (podlegającego mu bezpośrednio) Dowódcę Sił Zbrojnych oraz decyduje o polityce militarnej oraz o użyciu Sił Zbrojnych.

Prezydenta Republiki wspomaga Gabinet złożony z Wiceprezydenta, będącego głównym zastępcą głowy państwa, oraz Ministrów, którzy najczęściej stoją na czele kancelarii (ministerstw) i odpowiadają za konkretne dziedziny życia naszej mikronacji. Zakres kompetencji każdego z Ministrów ustala Prezydent.

W prawodawstwie bialeńskim tradycyjnie obowiązuje zasada, że jeśli na jakimś stanowisku nastąpi wakans wówczas, jeśli prawo nie stanowi inaczej, jego obowiązki pełni Prezydent.

Prezydent wybierany jest w jawnych wyborach powszechnych. Jego kadencja trwa 4 miesiące i kończy się z chwilą złożenia przysięgi przez nowego szefa państwa.

Proporzec Prezydenta

Sukcesja Prezydencka

W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, obowiązki Prezydenta do chwili wyboru nowej głowy państwa pełni Wiceprezydent, a razie jego braku Przewodniczący pro tempore Zgromadzenia Narodowego Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, obowiązki Prezydenta pełnią kolejno: członkowie Rady Państwa według czasu posiadania obywatelstwa, a następnie Obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej.

Pałac Prezydencki

Contact

  • Wolnograd